Dariusz Kowalski

Dariusz Kowalski


Autorska strona informacyjna

Personal website

Spis publikacji – ciągły

01/  Kowalski D. (1996)
Projekt zbiornika na paliwa płynne z dachem pływającym o pojemności V=80.000 m3 z zabezpieczeniami ekologicznym.
Design of the tank for liquid fuels with a floating roof of V = 80.000 m3 with ecological protection
Politechnika Gdańska, Wydział Budownictwa Lądowego, Katedra Konstrukcji Metalowych
Gdansk University of Technology, Department of Civil Engineering, Department of Metal Structures

02/  Kowalski D. (1997)
Ocena kosztów wykonania cylindrycznego zbiornika na paliwa w zależności od gatunku stali i wymiarów blach.
Analysis of execution costs of cylindrical fuel tanks in dependance on steal sort and plate sizes
Inżynieria i Budownictwo, 53(7), pp. 379–381.

03/  Kowalski D. (1997)
The production cost of cylindrical tank shell depending on the sort of steel and metal plate dimensions
Proceedings of the International Conference. Carrying capacity of steel shell structures. Fracture, stability, fatigue, life-time. 1-3 October 1997. Brno, Czech Republic, pp. 259–265. Eds. Krupka, V. and Schneider,

04/  Ziółko J., Kowalski D. (1998)
Remont zbiornika stalowego realizowany w trudnych warunkach lokalnych
Repair of steel tank in difficult local conditions
Sympozjum nt.: Współczesne problemy remontów zbiorników paliw płynnych w świetle obowiązujących norm. Poznań, 3-5 czerwca 1998. Centrum Edukacji ALIAS, Poznań, pp. 1-10
Symposium on: Modern problems of repair of liquid fuel tanks according to the applicable standards. Poznań, 3-5 june 1998. Poznań: Centrum Edukacji ALIAS, pp. 1–10.

05/  Ziółko J., Kowalski D. (1998)
Remont zbiornika stalowego w trudnych warunkach lokalnych
The repair of steel tank carried out under haevy building-site conditions
Inżynieria i Budownictwo, 54(6), pp. 308–311.

06/  Ziółko J., Kowalski D. (1999)
Remont zbiornika stalowego realizowany w trudnych warunkach lokalnych
Konstrukcje Stalowe. Polska Izba Konstrukcji Stalowych, Warszawa, 31(2), pp. 38–40.

07/  Kowalski D. (1999)
Jakościowa i ilościowa ocena odchyłek wykonania płaszczy zbiorników stalowych
Qualitative and quantitative assessment of deviation in the construction of steel tanks
Konferencja. Problemy eksploatacyjne baz magazynowych produktów naftowych, Poznań 11-12 maja 1999. Poznań, Centrum Edukacji ALIAS, Poznań, pp. 1–12.
Conference. Operating problems of oil products storage facilities. Poznań, Centrum Edukacji ALIAS, Poznań, pp. 1–10

08/  Kowalski D. (1999)
Distribution of stresses into steel tank shells induced by executive errors
International colloquium. Latest Advances in Tank Construction Including Problems of Earthquake Resistance. Moscow 12-13 October 1999. Moscow: Moscow State Building University – International Association for Shells and Spatial Structures – IASS – Working group 1 – „Tanks and Silos’’, Moscow State Building University, pp. 17–19.

10/  Ziółko J., Supernak E., Borek,P., Jędrzejewski M., Kowalski D. (2000)
Konstrukcja zbiornika o pojemności V=75 000 m3 dwupłaszczowego i z podwójnym dnem
Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Problemy eksploatacyjne baz magazynowych produktów naftowych’’. Poznań, 15-17 maja 2000. Centrum Edukacji ‘ALIAS’, Poznań, pp. 1–5. (ed.) Ziółko J.

11/  Ziółko J., Supernak E., Borek P., Jędrzejewski M., Kowalski D. (2000)
The Structure of the Tank Having Capacity V=75.000 m3 with Double Wall and Bottom
International Colloquium – New Decisions in Designing and Building of Metallic Tanks. International Associacion for Shell and Spartial Structures IASS, Ukraine, Odesa, june 13-15, 2000. International Colloquium – New Decisions in Designing and Building of Metallic Tnaks. International Association for Shell and Spatial Structures IASS. Working Group 1. Tanks and Silos, p. 9.

12/  Kowalski D. (2000)
Correctness of work execution in tank construction in statistics
19th Czech and Slovak International Conference Steel Structures and Bridges 2000. Strbske Pleso, Vysoke Tatry, Slovenska Republika. Strbske Pleso: September 27-30, 2000, Slovak Association for Steel Structures, pp. 429–433.

13/  Ziółko J., Supernak E., Borek P., Jędrzejewski M., Kowalski D. (2000)
Tank construction of 75 000 m3 capacity with double shell and double bottom
19th Czech and Slovak International Conference Steel Structures and Bridges 2000. Strbske Pleso,Vysoke Tatry, Slovenska Republika, September 27-30, 2000. Slovak Association for Steel Structures, pp. 541–549.

14/   Ziółko J., Kowalski D. (2000)
Sprawozdanie z badań tensometrycznych stalowego zbiornika nr 2 w Stacji Pomp nr 1 w Adamowie – PERN Przyjaźń’’ S.A. w Płocku, Część 1: Analiza naprężeń w płaszczu zbiornika z lokalnymi deformacjami.
Politechnika Gdańska.

15/  Kowalski D. (2001)
Dokładność wykonawstwa konstrukcji zbiornikowych w ujęciu statystycznym i wytrzymałościowym
Accuracy of the tank structures performance in statistical description and in strength analysis
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej 585, Budownictwo Lądowe LVI. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, pp. 149–156.

16/  Kowalski D. (2001)
Badania tensometryczne stalowych płaszczy zbiorników z imperfekcjami kształtu
Stresses in tank shell with local deformations using tensometric tests
X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Konstrukcje metalowe – Gdańsk 2001. Gdańsk, 6-8.06.2001, pp. 127–134.
Xth International Scientific-Technical Conference Metal structures – Gdańsk 2001’’. Gdańsk, 6-8.06.2001, pp. 127–134.
Dostępne / Available at: postprint (1) postprint (2)

17/  Kowalski D. (2001)
Naprężenia w płaszczu zbiornika stalowego z lokalnymi deformacjami
Streeses in steel tank shell with local deformation on the shell
Inżynieria i Budownictwo. Fundacja PZITB Inżynieria i Budownictwo, Warszawa, 57(6), pp. 351–353.
Dostępne / Available at: postprint
Dostępne / Available at: postprint

18/  Kowalski D. (2003)
Stesses in tank shell with shape deformation
Proceedings of the International Conference on Design, Inspection, Maitenance and Operation of Cylindrical Steel Tanks and Pipelines. Prague – Kralupy nad Vltavou, Czech Republic, 8-11 October 2003. Prague – Kralupy nad Vltavou, pp. 143–147. ed. Krupka, V.
Dostępne / Available at: postprint
Dostępne / Available at: postprint

19/  Kowalski D. (2004)
Badania tensometryczne płaszcza zbiornika z imperfekcjami kształtu
Tensometric test of tank shell with imperfections shape
Badania materiałów budowlanych i konstrukcji inżynierskich. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2004, pp. 393–400. ed: Kamiński, M., Andrzej, K., Łodo, A., Michałek, J.

20/ Kowalski D. (2004)
O wpływie imperfekcji geometrycznych na naprężenia w powłokach walcowych
On influence of geometrical imperfections on stress level in cylindrical shell
Inżynieria i Budownictwo. Fundacja PZITB Inżynieria i Budownictwo, Warszawa, 60(11), pp. 611–614.
Dostępne / Available at: postprint
Dostępne / Available at: postprint

21/  Kowalski D. (2004)
Wpływ imperfekcji wykonawczych na stan naprężeń w płaszczu stalowego zbiornika walcowego o osi pionowej.
Praca doktorska. Politechnika Gdańska.
Influence of initial imperfections on the vertical tank side stresses.
Thesis. Gdańsk University of Technology.
Dostępne / Available at: postprint
Dostępne / Available at: postprint

22/  Kowalski D. (2005)
Analizy numeryczne powłok walcowych z imperfekcjami kształtu
Numerical analysis of cylindrycal shell with shape imperfections
Pięćdziesiąta Pierwsza Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB: „Problemy naukowo-badawcze budownictwa – KRYNICA 2005”?: Gdańsk – Krynica, 12-17 wrzesień 2005. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska, pp. 181–188.
Dostępne / Available at: postprint

24/  Kowalski D. (2007)
Eksploatacja obiektu budowlanego weryfikacją prac projektowych i wykonawczych
Exploatation of building object as the test of the design and executive works
XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin Międzyzdroje, 23-26 maja 2007. AWARIE BUDOWLANE 2007: Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. Szczecin-Międzyzdroje: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, pp. 615–622.

25/  Kowalski D. (2007)
Wpływ redukcji kosztów wykonania stalowych konstrukcji budowlanych na ich właściwości eksploatacyjne i utrzymanie
The inflienece of the costs reduction of steel structures on the exploatation and maintenance properties
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej nr 605. Budownictwo Lądowe LXI, pp. 185–192.

26/  Kowalski D., Nowicki M. (2007)
Ocena wskaźnika wykorzystania nośności wybranych elementów stalowej konstrukcji wiaty według PN-90/B-03200 i PN-EN 1993-1-1
The evaluation of resistance ulilization factor according to PN-B-03200 and PN-EN 1993-1 of selected elements of an umbrela roof
Inżynieria i Budownictwo. Fundacja PZITB Inżynieria i Budownictwo, Warszawa, 63(11), pp. 573–575.

27/  Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2008)
Zastosowanie lekkich konstrukcji stalowych do renowacji, rozbudowy i remontów obiektów budowlanych
XXIII Ogólnopolska Konferencja: WARSZTAT PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI. Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych: Konstrukcje metalowe, posadzki przemysłowe, lekka obudowa, rusztowania. Szczyrk, 5-8 marca 2008. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Katowicach, (3), pp. 241–292.

28/  Urbańska-Galewska E., Żółtowski K., Ziółko J., Kowalski D., Perliński A., Białek T., Dobiszewski K., Miśkiewicz M., Nowicki M. (2009)
Analiza stanu technicznego hali Olivia po 40 latach użytkowania
Technical condition of the „Olivia” sport hall after 40 years of operational use
XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna. Awarie Budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. Szczecin-Międzyzdroje, 26-29 maja 2009. Szczecin-Międzyzdroje: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, pp. 713–720.

29/  Kowalski D., Urbańska-Galewska E. (2011)
Zastosowanie lekkich konstrukcji stalowych w przebudowach dachów
Inżynier Budownictwa. Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sp. z o.o., 86(7), pp. 60–64.

30/  Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2012)
Wymagania dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej oraz wykonania konstrukcji stalowych
XXVII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji. Nowoczesne Rozwiązania Konstrukcyjno – Materiałowo – Technologiczne. Konstrukcje Metalowe. Katowice – Szczyrk, 7-10 marca 2012. Katowice-Szczyrk, pp. 365–406.

31/  Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2012)
Dokumentacja Projektowa. Wymagania dla konstrukcji stalowych. Część 1
Builder. PWB Media, Warszawa, 180(7), pp. 62–65.

32/  Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2012)
Dokumentacja Projektowa. Wymagania dla konstrukcji stalowych. Część 2
Builder. PWB Media, Warszawa, 181(8), pp. 50–53

33/  Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2012)
Zasady wykonania konstrukcji stalowych
Builder. PWB Media, Warszawa, 182(9), pp. 80–84.

34/  Kowalski D. (2012)
The aluminium and polycarbonate covering of the canopy above the stadium in Gdansk,
Zbiór prac naukowych Ukraińskiego Instytutu Konstrukcji Stalowych imienia W.M. Szymanowskiego O.W. Szymanowski – Kijów. V. Shimanovsky Ukrainian Instutute of Steel Construction, Kyiv, Ukraine,. Kijów: V. Shimanovsky Ukrainian Instutute of Steel Construction, Kyiv, Ukraine, pp. 166–176.

35/  Kowalski D. (2012)
Aluminiowo-poliwęglanowe poszycie przekrycia stadionu piłkarskiego w Gdańsku
The aluminium and polycarbonate covering of the canopy above the stadium in Gdańsk
Inżynieria i Budownictwo. Inżynieria i Budownictwo, 68(12), pp. 643–646.

36/  Kowalski D. (2013)
The aluminium and polycarbonate covering to the roof over the stadium in Gdańsk
Steel Construction. Wiley Online Library, 6(1), pp. 61–66.
doi: 10.1002/stco.201300002

37/  Kowalski D. (2013)
Problemy realizacji inwestycji z zakresu konstrukcji stalowych
Problems of investment in the field of steel structures
Inżynieria Morska i Geotechnika, 34(5), pp. 355–362.
Dostępne / Available at: postprint
Dostępne / Available at: postprint

38/  Kowalski D. (2013)
Zapewnienie jakości robót i materiałów w realizacjach budowlanych
Assurance of works and materials quality in the execution of construction
Inżynieria Morska i Geotechnika, 34(5), pp. 362–365.
Dostępne / Available at: postprint

39/  Kowalski D. (2014)
Influence of geometrical imperfections on stresses in cylindrical shells
Shell Structures: Theory and Applications. CRC Press/Balkema, pp. 527–530.
Dostępne / Available at: postprint (1) postprint (2)
Dostępne / Available at: postprint

40/  Kowalski D. (2014)
Sposób aktywnego wzmocnienia słupowego elementu konstrukcyjnego, zwłaszcza stalowego i konstrukcja do aktywnego wzmocnienia słupowego elementu konstrukcyjnego, zwłaszcza stalowego.
Polska.
Zgłoszenie Patentowe UP RP

41/ Kowalski D. (2014)
Centrum CIVITRONIKA – Pracownia defektoskopii i badania konstrukcji
5 Konferencja Naukowo-Techniczna. Diagnostyka Materiałów i Urządzeń Technicznych.
DMIUT 2014, Gdańsk, 26-28 czerwca 2014
Wystawa

42/ Kowalski D. (2014)
II Międzynarodowa Polsko-Ukraińska Konferencja naukowo – techniczna. Aktualne problemy Konstrukcji Metalowych.
II International Polish-Ukrainian Scientific and Technical Conference „Contemporary problems of metal structures”
Poland, Gdańsk, 27-28 listopada 2014

43/  Węglarz P., Kujawa M., Kowalski D. (2014)
Analiza przyczyn niszczenia modułowych urządzeń dylatacyjnych stosowanych na drogach ekspresowych
Analysis of single seal expansion joints’ damages reasons, used in expressways’ building’
Mechanika stosowana 8/2014. Sesja naukowa. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, p. 85.
Applied Mechanics 8/2014. Bydgoszcz: POLISH SOCIETY OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS, BYDGOSZCZ BRANCH, p. 86.

44/  Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2015)
Dokumentacja projektowa konstrukcji stalowych w budowlanych przedsięwzięciach inwestycyjnych
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Dostępne / Available at: html
Dostępne / Available at: postprint
Dostępne / Available at: postprint

45/  Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2015)
Dokumentacja projektowa konstrukcji stalowych. Poznaj aktualne wytyczne.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

46/  Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2016)
Dokumentacja projektowa konstrukcji stalowych w budowlanych przedsięwzięciach inwestycyjnych (e-book)
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Dostępne / Available at: postprint

47/  Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2016)
Systemy i rozwiązania elementów lekkiej obudowy
XXXI Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji. Szczyrk 24-27 lutego 2016. Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych. Konstrukcje Metalowe, Posadzki przemysłowe, Lekka Obudowa, Rusztowania. Katowice-Szczyrk: PZITB o/Katowice, pp. 213–306.
Dostępne / Available at: html
Dostępne / Available at: postprint
Dostępne / Available at: postprint

48/  Kowalski D. (2016)
Techniki badania właściwości stali
XIV Konferencja Naukowo-Techniczna. Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego Kielce – Cedzyna. 11-13 maja 2016r. Kielce-Cedzyna: ZG PZITB, pp. 381–389.
Dostępne / Available at: html
Dostępne / Available at: postprint
Dostępne / Available at: postprint

49/  Kowalski D. (2016)
Czy przeglądy okresowe obiektów budowlanych są potrzebne
Are periodic inspections of buildings necessary
Materiały Budowlane, 525(5), pp. 78–79.
doi: 10.15199/33.2016.05.37.

Dostępne / Available at: postprint

50/  Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2016)
Kiedy są niezbędne rysunki warsztatowe konstrukcji stalowych
When steel structures workshop drawings are essential
Materiały Budowlane, 525(5), pp. 109–110
doi: 10.15199/33.2016.05.52

Dostępne / Available at: postprint

51/  Kowalski D. (2016)
Korozja i zniszczenia kształtowników stalowych o przekrojach zamkniętych
Corrosion and destruction steel hollow sections
Przegląd Budowlany (Builders reviev), 87(5), pp. 32–34.

Dostępne / Available at: postprint

52/  Kowalski D. (2016)
Problemy z powłokami antykorozyjnymi na elementach wyposażenia obiektów mostowych
Problems with anticorrosion coatings of bridge equipment elements
XX Konferencja Naukowo-Techniczna: Trwałość budowli i ochrona przed korozją. Kontra 2016. Warszawa-Gliwice-Szczyrk, 16-18 maja 2016. Warszawa-Gliwice-Szczyrk, pp. 23–26.
Dostępne / Available at:
Dostępne / Available at: postprint

53/  Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2016)
Wymagania stawiane lekkiej obudowie
Requirements for lightqweight cladding
Izolacje, 206(5), pp. 76–86.

54/  Kowalski D. (2016)
Application of Barkhausen effect in the impact assessment of welding to internal stress distribution in steel
Recent Progress in Steel and Composite Structures. Proceedings of the XIII International Conference on Metal Structures 2016 (ICMS2016, Zielona Góra, Poland, 15-17 June 2016). CRC Press/Balkema, pp. 146–147. eds: Giżejowski, M., Kozłowski, A., Marcinowski, J., and Ziółko J.

55/  Kowalski D. (2016)
Application of Barkhausen effect in the impact assessment of welding to internal stress distribution in steel
Recent Progress in Steel and Composite Structures. Proceedings of the XIII International Conference on Metal Structures 2016 (ICMS2016, Zielona Góra, Poland, 15-17 June 2016). London: CRC Press, pp. 353–359. eds: Giżejowski, M., Kozłowski, A., Marcinowski, J., and Ziółko J.
doi: 10.1201/b21417-49
Dostępne / Available at: postprint

56/  Łukowicz A., Kowalski D. (2016)
Application of Barkhausen method to determine internal stresses in cold-rolled and hot-rolled sheets
Recent Progress in Steel and Composite Structures. Proceedings of the XIII International Conference on Metal Structures 2016 (ICMS2016, Zielona Góra, Poland, 15-17 June 2016). Londyn: CRC Press, pp. 345–351. eds: Giżejowski, M., Kozłowski, A., Marcinowski, J., and Ziółko J.
doi: 10.1201/b21417-48

57/  Łukowicz A., Kowalski D. (2016)
Application of Barkhausen method to determine internal stresses in cold-rolled and hot-rolled sheets
Recent Progress in Steel and Composite Structures. Proceedings of the XIII International Conference on Metal Structures 2016 (ICMS2016, Zielona Góra, Poland, 15-17 June 2016). Zielona Góra: CRC Press/Balkema, pp. 144–145. eds: Giżejowski, M., Kozłowski, A., Marcinowski, J., and Ziółko J.

58/  Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2016)
Lekka obudowa. Cz. 1. Klasyfikacje i wymagania
Builder, 227(6), pp. 86–89.
Dostępne / Available at: postprint html

Dostępne / Available at: postprint

59/  Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2016)
Układy konstrukcyjne lekkiej obudowy
Lightweight cladding structural systems
Izolacje, 207(6), pp. 60–68.

Dostępne / Available at: postprint

60/  Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2016)
Lekka obudowa. Cz. 2. Bezpieczeństwo pożarowe
Builder, 228(7), pp. 114–116.

61/  Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2016)
Nadbudowy i renowacje elewacji z wykorzystaniem materiałów i elementów lekkiej obudowy
Superstructure and facade renovation with the use of light cladding materials and parts
Izolacje, 208(7), pp. 50–55.

Dostępne / Available at: postprint

62/  Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2016)
Remonty i przebudowy dachów z zastosowaniem elementów lekkiej obudowy
Repair and reconstruction of roofs using elements of claddings
Izolacje, 208(7), pp. 58–63.

Dostępne / Available at: postprint

63/  Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2016)
Lekka obudowa. Cz. 3. Wymagania funkcjonalno-użytkowe
Builder, 229(8), pp. 80–84.

64/  Kowalski D. (2016)
Materiały i elementy stosowne do wykonanie lekkiej obudowy (cz. 1). Materiały metalowe
Materials and components used to produce light claddings. Part 1: Metal materials
Izolacje, 209(9), pp. 61–68.

Dostępne / Available at: postprint

65/  Kowalski D. (2016)
Materiały i elementy stosowne do wykonanie lekkiej obudowy (cz. 2). Materiały ze szkła budowlanego
Materials and components used to do light claddings. Part 2: Architectural glass materials
Izolacje, 211(11), pp. 92–101.

Dostępne / Available at: postprint

66/  Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2016)
Lekka obudowa. Cz. 4. Układy konstrukcyjne
Builder, 233(12), pp. 106–110.
Dostępne / Available at: postprint

Dostępne / Available at: postprint

67/  Kowalski D. (2017)
Materiały i elementy stosowne do wykonanie lekkiej obudowy (cz. 3). Materiały okładzinowe kamienne i kamiennopochodne
Materials and components used to do light claddings. Part 3: Stone and stone-based cladding materials
Izolacje, 212(1), pp. 22–29.

Dostępne / Available at: postprint

68/  Kowalski D. (2017)
Materiały szklane w lekkiej obudowie. Cz. 1.
Builder, 234(1), pp. 62–65.

69/  Kowalski D. (2017)
Materiały szklane w lekkiej obudowie. Cz. 2.
Builder, 235(2), pp. 62–64.

70/  Kowalski D. (2017)
Materiały szklane w lekkiej obudowie. Cz. 3. Cechy techniczne i użytkowe szyb
Builder, 236(3), pp. 88–91.
Dostępne / Available at: postprint

Dostępne / Available at: postprint postprint 2

71/  Kowalski D. (2017)
Problemy z powłokami antykorozyjnymi na elementach wyposażenia obiektów mostowych
Problems with anticorrosion coatings of bridge equipment element
Ochrona przed Korozją / Corrosion Protection, 60(3), pp. 65–68.
doi: 10.15199/40.2017.3.3

Dostępne / Available at: postprint

72/  Kowalski D., Urbańska-Galewska E. (2017)
Lekkie pokrycia z płyt warstwowych
Inżynier Budownictwa, 148(3), pp. 70–75.
Dostępne / Available at: postprint

Dostępne / Available at: >postprint

74/  Kowalski D. (2017)
Metalowe przegrody i obudowy ścian oraz dachów. Cz. 1
Builder, 237(4), pp. 86–89.
Dostępne / Available at: postprint
Dostępne / Available at:  postprint

75/  Kowalski D. (2017)
Naprawa po pożarze stalowej wielokondygnacyjnej wieży produkcyjnej z zastosowaniem sprężanych elementów wzmocnienia
REPAIR AFTER FIRE OF STEEL MULTI-STOREY INDUSTRIAL TOWER WITH USING PRESTRESSED COMPONENTS OF STRENGTHENING
pp. 669 – 680
XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna. Awarie Budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. Szczecin – Międzyzdroje, 22-26 maja 2017. Szczecin-Międzyzdroje: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Dostępne / Available at: postprint

76/  Kowalski D. (2017)
Wzmocnienie przestrzennych dźwigarów kratowych z zastosowaniem dodatkowego podparcia i sprężenia
Strengthening of spatial truss girders with additional support and compression
pp. 681-692
XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna. Awarie Budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. Szczecin – Międzyzdroje, 22-26 maja 2017. Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Dostępne / Available at: postprint

77/  Kowalski D. (2017)
Sposób wzmocnienia dźwigara kratownicowego, zwłaszcza stalowego, przy pomocy zewnętrznej konstrukcji sprężanej
Zgłosznie Patentowe UP RP

78/  Kowalski D. (2017)
Metalowe przegrody i obudowy ścian oraz dachów. Cz. 2. Wyroby stalowe
Builder, 239(6), pp. 86–89.
Dostępne / Available at: postprint

79/  Kowalski D. (2017)
Application of the Mathar Method to Identify Internal Stress Variation in Steel as a Welding Process Result
Civil And Environmental Engineering Reports 25(2), pp: 125-136.
DOI: DOI: 10.1515/ceer-2017-0024

80/ Kowalski D. (2017)
Wpływ warunków przygotowania powierzchni na wartości rejestrowanego sygnału Barkhausena
6 Konferencja Naukowo-Techniczna. Diagnostyka Materiałów i Urządzeń Technicznych.
DMIUT 2017,
Polska, Gdańsk, 29.06-01.07.2017r.

81/ Kowalski D. (2017)
Próba powiązania dwóch sposobów identyfikacji naprężeń własnych w materiale stalowym przed i po procesie spawania
6 Konferencja Naukowo-Techniczna. Diagnostyka Materiałów i Urządzeń Technicznych.
DMIUT 2017,
Polska, Gdańsk, 29.06-01.07.2017r.

82/  Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2017)
Lekka obudowa w nadbudowach i renowacjach
Builder, 240(7), pp. 94–97.
Dostępne / Available at: postprint

83/  Kowalski D. (2017)
Metalowe przegrody i obudowy ścian oraz dachów. Cz. 3. Wyroby z metali nieżelaznych
Builder, 241(8), pp.80-83
Dostępne / Available at: postprint

84/ Kowalski D. (2017)
Identyfikacja gatunku stali zastosowanej w obiektach budowlanych
Identification of the steel grade used in buildings
Materiały Budowlane, 541(9), pp: 137-139
DOI: 10.15199/33.2017.09.35

85/ Łukowicz A., Krajewski M., Kowalski D. (2017)
Bending capacity of the innovative cold formed GEB profile
22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM2017 Lublin, 13-18 september 2017

86/ Kowalski D., Grzyl B., Kristowski A. (2017)
The cost analysis of corrosion protection solutions for steel components in terms of the object life cycle cost
Civil and Enviromental Engineering Reports 25(3), pp. 005-013
DOI: 10.1515/ceer-2017-0031
Aktualne problemy naukowo – badawcze w inżynierii lądowej
Ogólnopolska konferencja naukowo – techniczna, Olsztyn 19-21 października 2017

87/ Kowalski D. (2017)
Fiasko projektu inwestycyjnego spowodowane błędami rozpoznania stanu technicznego obiektu i wykonanej dokumentacji projektowej
Fiasco of investment project caused by faults of recognition of the object technical standard and design documentation
Materiały Budowlane, 543(11), pp: 45-46
DOI: 10.15199/33.2017.11.18
XV Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna REMO 2017
Problemy Remontowe w Budownictwie ogólnym u obiektach zabytkowych
Wrocław – Kudowa Zdrój, 6-9 XII 2017

88/ Kowalski D. (2017)
RYZYKO REALIZACJI PRAC PROJEKTOWYCH I PROWADZENIA PRZEBUDOWY NA OBIEKTACH PRYWATNYCH
RISK OF IMPLEMENTATION OF PROJECT WORKS AND CONDITIONING OF PRIVATE FACILITIES
Materiały Budowlane, 543(11), pp: 86-87
DOI: 10.15199/33.2017.11.36
XV Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna REMO 2017,
Problemy Remontowe w Budownictwie ogólnym u obiektach zabytkowych
Wrocław – Kudowa Zdrój, 6-9 XII 2017

89/ Kowalski D. (2017)
PRZYGOTOWANIE DO REMONTU PO POŻARZE PRZEMYSŁOWEGO OBIEKTU O STALOWEJ KONSTRUKCJI NOŚNEJ
PREPARATION FOR REPAIR OF AN INDUSTRIAL STEEL STRUCTURE AFTER FIRE
Materiały Budowlane, 543(11), pp: 54-55
DOI: 10.15199/33.2017.11.23
XV Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna REMO 2017
Problemy Remontowe w Budownictwie ogólnym u obiektach zabytkowych
Wrocław – Kudowa Zdrój, 6-9 XII 2017

90/ Kowalski D. Domagała T., Jankowski R. (2017)
Excessive vibrations of aluminium tower as a result of its reconstruction
14 th INTERNATIONAL CONFERENCE Dynamical Systems – Theory and Aplications
DSTA2017
Poland, Łódź, 11-14.12.2017

91/ Kowalski D. Domagała T., Jankowski R. (2017)
Vibrations of steel towers induced by service staff
14 th INTERNATIONAL CONFERENCE Dynamical Systems – Theory and Aplications
DSTA2017
Poland, Łódź, 11-14.12.2017

92/ Kowalski D. Domagała T., Jankowski R. (2017)
Dynamic measurements of three steel towers erected in different locations
14 th INTERNATIONAL CONFERENCE Dynamical Systems – Theory and Aplications
DSTA2017
Poland, Łódź, 11-14.12.2017

94/ Łukowicz A., Krajewski M., Kowalski D. (2018)
Innovative cold form geb section under bending
3rd World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018)
Czech Republic, Prague, 18–22 June 2018,
IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering471 (2019) 052045IOP Publishing
doi:10.1088/1757-899X/471/5/052045

95/ Kristowski A., Grzyl B., Kowalski D. (2018)
The analysis of the influence of the corrosion protection method of selected steel elements on the steel structure life cycle costs
Creative Construction Conference 2018, CCC 2018,
Slovenia, Ljubljana, 30 June – 3 July 2018,
Proceedings of the Creative Construction Conference (2018)
DOI 10.3311/CCC2018-029

96/ Kowalski D. (2018)
REWITALIZACJA WARSZAWSKIEJ ROTUNDY PKO BP – PRZESZŁOŚĆ I WSPÓŁCZESNOŚĆ
REVITALIZATION OF THE ROTUNDA WARSAW – PAST AND PRESENT
Konferencja PWN : KONSTRUKCJE BUDOWLANE 2018 – Gdańsk, 30.11.2018,
Dostępne / Available at: postprint

97/ Kowalski D. (2019)
Sposób wzmocnienia dźwigara kratownicowego, zwłaszcza stalowego i konstrukcja wzmacniająca
Patent
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Polska, Warszawa, 22.03.2019
Dostępne / Available at: postprint

98/ Kowalski D. (2020)
NIENISZCZĄCE BADANIA STALOWYCH KONSTRUKCJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
NON-DESTRUCTIVE TESTING OF STEEL BUILDING STRUCTURES
XXXV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Beskidy 3-6 marca 2020
Innowacyjne i Współczesne Rozwiązania w Budownictwie
Konstrukcje Metalowe, Posadzki Przemysłowe, Lekka Obudowa, Rusztowania
Obciążenia, trwałość, zabezpieczenia, posadzki i rusztowania.
Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej,
ISBN 978-83-66249-45-5, pp. 149-196,

Dostępne / Available at: postprint

99/ Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2020)
ZAPEWNIENIE JAKOŚCI KONSTRUKCJI STALOWYCH NA WSZYSTKICH ETAPACH PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO
QUALITY ASSURANCE OF STEEL STRUCTURES AT ALL STAGES OF THE INVESTMENT UNDERTAKING
XXXV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Beskidy 3-6 marca 2020
Innowacyjne i Współczesne Rozwiązania w Budownictwie
Konstrukcje Metalowe, Posadzki Przemysłowe, Lekka Obudowa, Rusztowania
Obciążenia, trwałość, zabezpieczenia, posadzki i rusztowania.
Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej,
ISBN 978-83-66249-45-5, pp. 369-405,

Dostępne / Available at: postprint

Nadchodzące publikacje:

 

Przykładowe pozycje cytujące
 
Ziółko J., Imperfekcje stalowych zbiornikow walcowych

Ziółko J., Imperfekcje stalowych zbiornikow walcowych – Poznan

Górski J., Non-linear models of structures with random geometric and material imperfections simulation-based approach

Piekarczyk M., A study on the imperfection sensitivity of the shell of a cylindrical steel tank

Maslak M. i inni, Corrosion Durability Estimation for Steel Shell of a Tank Used to Store Liquid Fuels

Major, M. Kosiń, M.: Analiza analityczno-numeryczna zewnętrznej przegrody wykonanej w technologii lekkiego szkieletu stalowego, Izolacje, 22(6) 2017

Rawska-Skotniczny, A., Marynowicz, A.: Błędy ludzkie przy budowie niektórych typów hal namiotowych. Wymagania prawne i normowe dotyczące bezpieczeństwa. Nowoczesne Hale, 2018, Nr 1, 54–57

Dariusz Bajno, Anna Rawska-Skotniczny: Problemy eksploatacyjne związane z zastosowaniem przegród szklano–metalowych w obiektach budowlanych, Przegląd Budowlany, 5/2018, 19-23

Anna Rawska-Skotniczny, Krzysztof Kuchta, Izabela Tylek: „Przyczyny i metody zapobiegania błędom ludzkim inżynierskiej działalności budowlanej. Część II: Błędy podczas wytwarzania, montażu i rozbiórki konstrukcji stalowych. Przegląd Budowlany, 6/2018, 16-30

Nicer T., Rogalska M.: Analiza wykonania nadbudowy w aspekcie regulacji zawartych w projekcie Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego, Materiały Budowlane > 2018 > nr 10 > 41–42 (10.15199/33.2018.10.11)

Leśniak A., Górka M.: Wybrane aspekty zarządzania jakością procesu montażu fasad aluminiowo-szklanych, Materiały Budowlane > 2018 > nr 10 > 65–67 (10.15199/33.2018.10.19)