TECHNIKI BADANIA WŁAŚCIWOŚCI STALI

Kowalski Dariusz

Abstract:
Eksploatacja istniejących budowlanych konstrukcji metalowych często związana jest z zagadnieniem koniecznej szczegółowej identyfikacji rodzaju materiału stalowego pod kątem jego cech wytrzymałościowych jak i dotyczących składu chemicznego. Dostępne standardowe metody laboratoryjne często wymagają pobrania z konstrukcji próbek materiału do badań, co nie zawsze jest możliwe. Zaprezentowano alternatywne metody do oceny wymienionych cech materiałowych w oparciu o zastosowanie badań nieniszczących możliwych do wykonania bezpośrednio na każdy obiekcie.
Bibliography
 1. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
 2. PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
 3. PN-EN 1090 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych.
 4. PN-EN 1993 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Seria norm.
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462).
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
 7. Urbańska-Galewska E., Kowalski D.: Wymagania dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej oraz wykonania konstrukcji stalowych. w XXVII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji. Nowoczesne Rozwiązania Konstrukcyjno - Materiałowo - Technologiczne. Konstrukcje Metalowe. Katowice - Szczyrk, 7-10 marca 2012, p. 365–406.
 8. Urbańska-Galewska E., Kowalski D.: Dokumentacja Projektowa. Wymagania dla konstrukcji stalowych -- część 1. Builder, nr 7, 2012, p. 62–65.
 9. Urbańska-Galewska E., Kowalski D.: Dokumentacja Projektowa. Wymagania dla konstrukcji stalowych -- część 2. Builder, nr 8, 2012, p. 50–53.
 10. Urbańska-Galewska E., Kowalski D.: Zasady wykonania konstrukcji stalowych. Builder, nr 9, 2012, p. 80–84.
 11. Urbańska-Galewska E., Kowalski D.: Dokumentacja projektowa konstrukcji stalowych w budowlanych przedsięwzięciach inwestycyjnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
 12. PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.
 13. Wichtowski B., Hołowaty J.: Analiza właściwości materiałowych i spawalności stali zlewnej mostów kolejowych. Inżynieria i Budownictwo, 69, 2013, 5, s. 247–251.
 14. PN-EN ISO 6892-1:2009 Metale. Próba rozciągania. Cz. 1. Metoda bdania w temperaturze pokojowej.
 15. PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.
 16. PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
 17. PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozję. Część 1: Wykaz stali odpornych na korozję.
 18. Gosowski B. and Organek P.: Wykorzystanie nieniszczących pomiarów twardości do oceny parametrów wytrzymałościowych stali z początku XX wieku. Inżynieria i Budownictwo, 72, 2016, 2, s. 74–77.
 19. http://www.darmet.com.pl.